zwierzatko
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
zwierzatko

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 4 kwietnia 2005 roku
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Działania te prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem, jak również z jego rodziną.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej jako jedno z nielicznych przedszkoli na terenie miasta zostało wybrane do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ma ono możliwość realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w związku z posiadaniem wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej oraz dysponowaniem środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte są dzieci posiadające opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej. W celu wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie w przedszkolu powołany został zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w skład, którego wchodzą następujący specjaliści:

  • mgr Hermina Ogiermann – oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej,
  • mgr Anna Barczok – psycholog,
  • mgr Danuta Turoń – logopeda, studia podyplomowe w zakresie: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka koordynuje Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 40 mgr Alicja Mróz.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

W ramach pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzice kontaktują się ze specjalistami, biorą udział w zajęciach, w tym w zajęciach otwartych oraz konsultacjach indywidualnych. Ponadto rodzice spotykają się w ramach grupy wzajemnego wsparcia podczas, których towarzyszą im zawsze gotowi i chętni do pomocy specjaliści.

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w MP-40

Dokument PDF do pobrania
Do prawidłowego wyświetlenia plików PDF wymagane jest odpowiednie oprogramowanie.

 

Copyright © 2009-2012 Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej

Created by Krzysztof Podhorodyński